Tüzüğümüz

 • TÜSEMKOM

  TÜM SEBZE VE MEYVE KOMİSYONCULARI FEDERASYONU ANA TÜZÜĞÜ

  FEDERASYONUN ADI MERKEZİ VE ADRESİ:

  Madde 1 - Federasyonun adı : Tüm Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu'dur.

  Merkezi ve Adresi : ANKARA, Necati Bey Cad. Sezenler Caddesi 1/1 Kızılay’dır.

  FEDERASYONUN AMACI:

  Madde 2 - Federasyonun amacı ve amaç için yapacağı faaliyetler;

  a) Federasyona üye sebze ve meyve komisyoncuları derneklerinin mesleki yönden ihtiyaçlarını karşılamak, gelişmelerini sağlamak,çalışmalarını yurt ölçüsünde işbirliği ve ahenk ile yapabilmelerini temin etmek. Üyeler arasında ekonomik ve sosyal dayanışmayı sağlamak.

  b) Anayasa ve yürürlükteki kanunlar çerçevesinde amaçları ile ilgili mesleki tesisler meydana getirmek, bunları işletmek veya kurulmuş bulunanlara iştirak etmek. Bu amaçlar doğrultusunda eğitim,araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, ilgili kurslar açmak, seminerler düzenlemek. Amaçların gerçekleştirilmesi için vakıf/işletme kurmak, kurulmuş ve kurulacak olanlara katılmak.

  c) Mesleğin kamuoyunda tanıtılmasını temin ve fonksiyonunun gereklerini açıklamak için basın/yayın organları ile işbirliği yapmak. Meslek onurunun korunması için gerek üyeler ile gerekse kamuoyu önünde gerekli tedbirleri almak. Federasyon adına dergi çıkartmak, basın bülteni yayınlamak, kitap bastırmak,

  d) Derneklerin ve üyelerin ihtiyacı bulunan malzemeleri en faydalı bir şekilde sağlamak. Derneklerin ve üyelerin yararlanmasına ayrılacak ihtiyaç maddelerini temin etmek.

  e) Üyelerin gerek üretici ve perakendeci esnafı ve belediye ile ve gerekse diğer her türlü resmi ve özel kurumlar ile olan ilişkilerinde yardımcı olmak, anlaşma yollarını temin etmek. Üyelerin maddi ve manevi haklarını ilgililer nezdinde korumak ve gerekli girişimleri yapmak.

  Sorunların çözümü için belediyeler, yetkili kurumlar, bakanlıklara ve hükümete raporlar hazırlamak ve takip etmek.

  f) Tarım ile ilgili konularda ülkemizi dış ülkelere tanıtmak için gerekli düzenlemeleri ve girişimleri yapmak, bu konuda çalışan benzer federasyon ve organizasyonlar ile ortak çalışmalara katılmak, fuarlar düzenlemek, düzenlenmiş yurtiçi ve yurt dışı fuarlara katılmak. (Bu amaca uygun olarak çalışmalardan izine tabi olanlar için İçişleri Bakanlığından izin verildiği taktirde)Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde mesleki amaçlara uygun projelere girmek, proje kredileri almak, kullanmak, yerli ve yabancı bağış kabul etmek,

  g) Türkiye'de gerek resmi, gerekse özel olarak kurulmuş hallerde üyeler ile ilgili alınacak kararlarda üyelerin hak ve çıkarlarını korumak açısından etkin bir rol oynamak. Bu hususta çalışmalar yapmak, raporlar düzenlemek.

  FEDERASYONA ÜYE OLMA VE ÜYELİKTEN ÇIKMA:

  Madde 3 - Federasyona;

  a) Usulüne uygun olarak kurulmuş ve tüzel kişiliğini kazanmış Sebze ve Meyve Komisyoncuları ile hal içerisinde kendi nam ve hesaplarına olmak üzere sebze ve meyve toptan ticareti ile uğraşan tahsis sahibi gerçek kişiler tarafından kurulmuş bulunan dernekler üye olabilirler.

  Aynı Toptancı Hali’nde birden fazla dernek bulunması halinde bu derneklerden sadece bir (1) tanesi federasyona üye olabilir.

  b) Federasyona üye olma talebi ilgili derneğin genel kurul kararı veya yetkili kılınmış ise yönetim kurulu kararı ile yönetim kurulu başkanlığının yazılı müracaatı ile yapılır.

  Federasyon yönetim kurulu; Müracaatın yönetim kuruluna intikalinden sonra takip eden ilk toplantısında karara bağlamak zorundadır. Kararın neticesi müracaatı yapan derneğe yazı ile bildirilir.

  Federasyon Yönetim Kurulu, derneklerin federasyona katılma taleplerinin, ancak yukarıda belirtilen yetkili organı kararı ve yönetim kurulu başkanının yazılı müracaatı ile yapılmamış olması veya kuruluş amaçlarının, federasyon amaçlarına uymaması halinde reddedebilir.

  Yetkili kurullarının federasyona katılma hususunda kararının bulunmaması ya da federasyona katılma hususunda başvurunun yönetim kurulu başkanının yazılı müracaatının olmaması gibi şekil ve de usul bakımından başvurunun reddedilmiş olması halinde ilgili dernek noksanlık ve usulsüzlükleri gidererek taleplerini yenileyebilirler.

  c) Talebin reddine dair karar dernek amacının, federasyon amacına uygun olmadığı ve aynı amaç doğrultusunda kurulmuş bir dernek olmadığı gerekçesine dayandığı taktirde federasyon yönetim kurulunun aldığı karar kesindir.

  d) Federasyona üye olan dernekler aynı amaç için kurulmuş bir tek federasyona üye olabilirler. Başka bir federasyona üye olamazlar.

  e) Üyelikten çıkan dernekler federasyona ödedikleri kayıt ücreti ile aidatları geri alamaz ve herhangi bir hak iddia edemezler.

  g) Federasyonun, kendi arzusu ile ayrılmış bir üyeyi tekrar kabul etmeye, kendi isteği ile federasyondan ayrılan bir üyenin de federasyona üye olmaya hakkı vardır.

  h) Federasyona üye olmak müracaat eden dernekler, federasyon genel kurulu tarafından belirlenen federasyon üyeliği kayıt ücreti ve federasyon üyeliğine kabulden sonra da aidatlarını ödemeye mecburdur.

  ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

  Madde 4 - Federasyon üyeleri aşağıdaki yazılı hallerde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

  a) Federasyon tüzüğüne ve federasyonun amacına aykırı hareket etmek.

  b) Federasyon Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymamayı itiyat edinmek ve bozgunculuk yapmak.

  c) Taahhüt ettiği üyelik aidatını yapılan ihtara rağmen ödememek.

  d) Derneğin tüzel kişiliğini kaybetmesi.

  e) Derneğin tüzüğünde yapacağı değişiklik sonucu dernek amacıyla

  federasyon bünyesinde bulunan uyum ve aynı amaca hizmet etme anlayışının ortadan kalkması.Her üye 6 ay önceden yazılı bildirmek koşulu ile federasyondan çıkma hakkına sahiptir.

  Bu maddenin (c) fıkrası gereğince özürsüz olarak üyelik aidatını ödemeyenler hakkında yönetim kurulu, üye derneğin adresine ihtarname gönderir. Toplam aidat borcu ile faiz ve bu iş için yapılan masrafları 10 (on) gün içinde bildirilen ve federasyon adına açılmış banka hesabına yatırılması istenir. Bildirilen sürede yerine getirmeyen üye hakkında yönetim kurulu kararı ile çıkarma cezası verilir.

  Bu madde gereğince aidatını ödemeyenler federasyon genel kuruluna katılamaz ve oy kullanamazlar. Üyelikten çıkarılan derneğin federasyona olan borçları yasal yollardan tahsil edilir.

  ÜYELİKTEN ÇIKARILMAYA İTİRAZ HAKKI:

  Madde 5- 4 üncü madde de yazılı olan hal ve hareketlerden dolayı federasyondan çıkarılmasına karar verilen üyenin bu karara karşı ilk genel kurulda yazılı olarak başvurma hakkı saklıdır. İtiraz, çıkarılma kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde yönetim kuruluna yazılı olarak yapılır. Yönetim Kurulu bu itirazı görüşmek üzere ilk genel kurula sunar. Genel Kurul' un kararı kesindir.

  FEDERASYONA KATILMA PAYI:

  Madde 6 - Federasyona kayıt olan Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernekleri, Federasyon tarafından belirlenen tarifeye göre federasyona kayıt ücreti ve yıllık aidat öderler.

  ULUSAL VE ULUSLAR ARASI MESLEKİ KONFEDERASYONA,BİRLİK VE ÜST KURULUŞLARA KATILMAK:

  Madde 7- Federasyonlar yasa da belirtilen sayı ve iradeyi tamamladıklarında, konfederasyon kurabilirler. Konfederasyona katılmak bu federasyonun amaçları içerisindedir. Federasyon ulusal ve uluslar arası mesleki Konfederasyon, Birlik ve Üst Kuruluşlara katılabilir.

  KONFEDERASYONA KATILMA PAYI:

  Madde 8 - Konfederasyona katılma söz konusu olduğunda; Konfederasyonca tespit edilecek katılma payı ve aidatı federasyonca ödenir.

  FEDERASYON ORGANLARI:

  Madde 9 -Federasyonun organları şunlardır:

  a) Genel Kurul,

  b) Yönetim Kurulu,

  c) Denetleme Kurulu,

  d) Disiplin Kurulu.

  GENEL KURUL:

  Madde 10 - Federasyon genel kurulu üyesi bulunan derneklerin genel kurulları tarafından, derneğe kayıtlı üyeleri arasından seçilecek ; (50) üye (tahsis) için üç (3), bundan sonraki her elli (50) üye (tahsis) için seçilecek bir (1) delege ile federasyon organlarında görevli kimselerden oluşur.

  Dernek genel kurul tutanaklarına göre usulsüz veya fazla seçildiği tespit edilen federasyon delegelerinin fazlasının iptali kongreden önce federasyon yönetim kurulu tarafından yapılır. Bu durumda derneklerin bildirdikleri sıralamaya göre fazlalıklar en son sıradaki delegeden başlayarak düşürülür.

  Her halde derneklerin seçeceği delege sayısı onbeşi (15) geçemez.

  GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

  Madde 11 -Federasyon Genel Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır:

  a) Yönetim Kurulu ve yedekleri ile konfederasyon delegelerini seçmek,

  b) Denetçileri ve yedeklerini seçmek,

  c) Disiplin Kurulu ve yedeklerini seçmek,

  d) Yönetim kurulu çalışma raporu ile denetçi raporunu incelemek ve yönetim kurulu ile denetçileri ibra etmek,

  e) Gelecek yıl çalışma raporu ve bütçesini değiştirerek veya aynen kabul etmek,

  f) Federasyona dahil dernekleri ve üyelerini mesleki yönden ilgilendiren tüzük ve yönetmelik ve bildirilerin tespiti için çalışmalarda bulunmak,

  g) Üyesi olan dernekler arasında çıkabilecek anlaşmazlıkları gidermek,

  ğ) Federasyonun ve üyelerinin kamu yararına çalışan federasyon ve dernek statüsü kazanması yolunda karar almak,

  h) Üyeler arasında uygulanmak üzere, zorunlu mesleki kararların alınmasını sağlamak,

  ı) Üye olan dernekler ve dolayısıyla mensuplarının meslek ve sanatlarının yürütülmesinde gelişmesini sağlayıcı kurs, okul, sergi ve benzeri kültürel ve sosyal organizasyonlar kurmak, kurulmuş olanlara katılmak hususunda karar almak,

  j) Mesleki gelişme ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak maksadı ile tedbirler almak ve gerekli mesleki tesisleri kurmak,

  k) Federasyona gerekli malların menkul ve gayri menkullerin alım/satım ve kiralanması hususunda yönetim kuruluna yetki vermek,

  l) Federasyonun kurulmuş ya da kurulacak olan vakıflara katılma, kurucu olma konularında yönetim kuruluna yetki vermek ve bu hususta gerekli olan maddi kaynakları toplamak, kayıt ücretleri ile yıllık aidatları ve tarifeleri belirlemek hususunda ve gerek gördüğüne yönetim kuruluna yetki vermek,

  m) Kayıtlı delegelerin üçte ikisinin (2/3) kararı ile federasyonun feshine karar vermek; Federasyonun feshinde yasal uygulamalara uymak. Genel Kurulda kararlar salt çoğunlukla alınır.

  GENEL KURULUN TOPLANTILARI:

  Madde 12 -Federasyon Genel Kurulu derneklerin temsil yetkisini haiz bulunan delegelerinin ve federasyon organlarında görevli kimselerin katılımları ile her iki yılda Mayıs ayında adiyen toplanır.

  Genel Kurul ayrıca;

  a) Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluk kararı ile,

  b) Üyesi olan derneklerin en az 1/5'nin isteği ile,

  c) Denetçilerin çoğunluk kararı ile, her zaman olağanüstü toplanabilir.

  Olağanüstü toplantı isteği yerine getirilemediği takdirde 2908 sayılı yasanın 20 inci maddesinin son fıkrası hükümleri uygulanır.

  TOPLANTIYA ÇAĞRI VE ÇOĞUNLUK:

  Madde 13 - Yönetim Kurulu, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.

  İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

  Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu urum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içerisinde yapılması zorunludur.

  Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

  Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

  TOPLANTIYA KATILANLARIN LİSTESİ:

  Madde 14 -Yönetim Kurulu federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin listesini düzenler. Toplantıya katılanlar ad ve soyadları ile temsil ettikleri derneklerin isim ve yerlerini gösterecek şekilde düzenlenen listedeki yerlerini delege, belge ve kimliklerini ibraz ederek imzalamak suretiyle toplantıya katılırlar.

  Delegeler bizzat toplantıya katılır, vekalet ve temsil kabul edilmez. Genel Kurul ilanından sonra federasyona dahil olan derneklerin delegeleri ilk genel kurulda(ilanı yapılmış olan) oy kullanamazlar.

  Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.

  BAŞKANLIK DİVANI:

  Madde 15 -Genel Kurulu federasyon başkanı veya Yönetimden bir üye açar. Üyelerin arasından açık oy ile bir kongre divan başkanı, başkan vekili ve iki (2)katip seçilir. Toplantının idaresi genel kurul başkanına aittir.

  TOPLANTI GÜNDEMİ:

  Madde 16 - Federasyon genel kurul toplantısı gündemi;

  Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak; Toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından görüşülmesi istenilen hususlar gündeme ilave edilir.

   

  GENEL KURUL EVRAKI:

  Madde 17 -Toplantı tutanağı başkanlık divanınca tasdik olunarak yönetim kuruluna verilir, federasyonda saklanır.

  Tutanak sureti en geç bir hafta içinde mahallin en büyük mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.

  Madde 18 -Genel Kurul toplantıları federasyon merkezinin bulunduğu il sınırları içinde yapılır. Başka bir mahalde yapılamaz.

  YÖNETİM KURULU VE BAŞKANLIĞI:

  Madde 19 -Yönetim Kurulu onbeş (15) asil ve onbeş (15) yedek üyeden oluşmak üzere genel kurulca seçilir. Seçimler gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır.

  Yönetim Kurulu'nun toplu olarak görevden ayrılması veya asil üye sayısının yarıdan aşağıya düşmesi ve yedeklerin de kalmaması halinde genel kurul, denetçilerin çağrısı ile bir (1) ay zarfında toplanarak yönetim kurulunun yeniden teşkilini gerektirir. Bu sürede yönetim kurulu görev ve yetkileri federasyona üye dernek yönetim kurulu başkanları arasından tespit olunan üç (3) kişilik bir kurul tarafından yapılır.

  Yönetim Kurulu federasyonun temsilcisi ve sorumlusudur. Yönetim açık veya gizli oyla kendi arasından bir başkan, lüzumu kadar başkan vekili ve muhasip üye, katip üye ve diğer üyeleri seçer. Asil üyeliklerden boşalma olunca yedek üyeler göreve çağrılır.

  Federasyonu yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili ile genel sekreterin ortak imzaları bağlar.

  YÖNETİM KURULUNA SEÇİLMEYE MANİ OLAN VE ÜYELİĞİ DÜŞÜREN HALLER:

  Madde 20 -Aşağıdaki durumda olan temsilciler federasyon yönetim kurulu üyeliğine seçilmişlerse seçimleri hükümsüz olup yerine usulüne uygun olarak yedekleri getirilir. Yedekler ile eksik tamamlanmaz ise 17’ıncı maddeye göre hareket edilir.

  a) Okuma yazması olmamak,

  b) Ağır hapis cezası ile veya hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, emniyeti suistimal, rüşvet, irtikap, hileli iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla mahkum edilmiş olmak,

  c) Dernek Yönetim Kurulunca, üç (3) defa para cezası veya bir (1) defa dernekten çıkarılma cezası almış olmak,

  d) Dernek, federasyon veya konfederasyon yönetim ve denetleme kurulları üyesi bulunduğu devreye ait işlem ve hesaplardan dolayı hakkında ibra edilmeme kararı verilmiş olmak,

  e)Federasyon denetçisi olmak veya denetçiler ile karı/koca yahut ikinci dereceye kadar kan ve sıhriyet rabıtası bulunmak.

  YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

  Madde 21-Yönetim Kurulunun görevleri:

  a)Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir kaç tanesine gerekli hizmetlerin yerine getirilmesi için yetki vermek,

  b)Federasyona gelir temin etmek için makbuz karşılığı tahsilat yapmak,

  c)Federasyona ait menkul ve gayrimenkuller ile federasyon tarafından kiralanmış bulunan menkul ve müştemilatlarının yapımı, onarımı, tefrişi ile ilgili her türlü alım/satımı, inşaat işleri yapmak ve yaptırmak, işçi çalıştırmak. Her türlü harcamaları belge karşılığı yapmak.

  d)Federasyon işlerini yürürlükteki mevzuata göre yapmak,

  e)Muhasebe kayıtlarını gelir/gider ve üye kayıt defterlerini tutmak,

  f)Federasyona gerektiğinde çalışacak personeli tayin etmek ve çıkarmak,

  g)Federasyonun tanıtılması ve fonksiyonunun doğru anlaşılabilmesi için basın/yayın organları ile işbirliği yapmak,

  h)Kuruluş amacına uygun konularda doğacak anlaşmazlıklarda aracı olmak, çözüm yollarını aramak, düşünce ve tekliflerini yetkili ve ilgili makamlara bildirmek,

  ı)Mesleği ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklerin hazırlanışında resmi daire ve müesseselere görüşlerini bildirmek,

  i)Derneklerin çalışmalarının mevzuat ve statüleri esaslarına göre yürütülmesini sağlamak üzere gerekli görülecek zamanlarda denetleyerek alınması gerekli tedbirler hakkında bildirimde bulunmak veya ilgili birimlere bilgi vermek.

  j)Meslek onuruna aykırı hareket eden üyeleri disiplin kuruluna sevk etmek,

  k)Federasyon adına bankalarda hesap açmak, tahsilatları bankaya yatırmak, harcama miktarınca nakit çekmek, yapılan işin lüzumuna göre muhasebe veya yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine avans vermek,

  l)2908 sayılı yasanın 90’ıncı maddesine göre, üyelerin istifade edeceği ve istirahatlarını sağlayacağı lokal yeri açmak için mülki amirlikten izin almak,

  m)2908 sayılı yasanın 41’inci maddesinde belirtilen spor tesisi,üyelerin faydalanacağı yurt, pansiyon, kamp tesisleri, aşevi gibi sosyal tesisler kurmak ve bu işler için mülki amirlikten izin almak,

  n) Yönetim,denetim ve disiplin kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin kimlik,meslek ve ikametgah bilgilerini yedi (7) gün içinde mülki amirliğe bildirmek,

  o) Federasyonun kamu yararına çalışan federasyon niteliği kazanması için gerekli girişimlerde bulunmak,

  p) 552 sayılı KHK' ye dayalı olarak çıkarılan 98/1 sayılı genelgeye göre kontrol noktaları kurulmasını sağlamak için çalışmalar yapmak, gerekli durumlarda kurulacak kontrol noktalarında görevli bulundurmak,

  r) Hallerin bulunduğu il ve ilçelerde meslek mensuplarının çıkarlarını korumak için meslek mensuplarına borçlu olup borçlarını ödemeyenlerin tespiti ile bunu üyelere bildirmek;

  Duyurulan bu listede belirtilen şahıslara mal satılmaması yolunda çalışmalar yapmak., bu listelere uymayanlar hakkında müeyyideler uygulanmasını temin etmek, bu hususta federasyona üye dernekler arasında koordinasyonu sağlamak, derneklerin tüzüklerinde müeyyide uygulanmasına imkan verecek değişiklikler yapılması için üye derneklere yol göstermek.

  s) Üyelerin sosyal, mali ve kültürel haklarını koruma hususunda;

  Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlıklar,Valilik, Kaymakam, Belediye,

  Bağ-Kur, Hal Müdürlüğü ve diğer ilgili resmi/özel kuruluşlar ile işbirliği ve gerektiğinde ortak çalışmalar yapmak,

  ş) 552 sayılı KHK ve buna bağlı olarak çıkarılan yönetmeliklerde ve genelgelerde belirtilen amaçların gerçekleşebilmesi hususunda çalışmalar yapmak, aksayan yönleri tespit ile düzeltilmesi hususunda TBMM ve siyasal partiler olmak üzere her türlü resmi ve özel organlar nezdinde girişimlerde ve önerilerde bulunmak, raporlar hazırlamak,

  t) Meslek mensupları arasında sosyal yardımlaşmayı teşvik etmek, zaruret olduğunda zor durumda bulunan üyelere yardımda bulunmak.

  u) Federasyon alacaklarının gecikme faizi ve masraflar ile birlikte tahsili için yasal gereğini yapmak,

  ü) Bütçe hazırlamak. Federasyona, genel kurulca tespit olunan esaslara göre kayıt ücreti ve federasyon katılma payı tarifesini düzenlemek ve onanmak üzere genel kurula sunmak.

  YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

  Madde 22 -Yönetim Kurulu en az ayda bir (1) kendiliğinden veya başkanın çağrısı üzerine her zaman olağanüstü olarak toplanır. Toplantı için toplantının günü, yeri, saati belirtilmek suretiyle çağrı yapan tarafından bir gündem hazırlanır. Acil durumlar hariç toplantıya ilişkin bilgiler üç (3) gün önceden yönetim kurulu üyelerine yazılı olarak bildirilir.

  Yönetim Kurulu gerekli gördüğü taktirde bir sonraki toplantının yer, gün ve saatini tespit edebilir.

  Toplantı davetiye ya da bildirileri üyelere yazı ile bildirilir.

  Toplantı yapılabilmesi için yönetim kurulunun bütün üyelerine toplantı için bildiri yapılmış olmadıkça yönetim kurulu toplanamaz. Alınan kararlar geçerli olmaz.

  Tarihi önceden tespit edilen toplantılar için bu tespitin yapıldığı toplantılarda bulunan üyelere ayrıca duyuru yapılmaz.

  Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından fazlasının katılımı ile toplanır. Toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınır. Oylarda eşitlik olduğu taktirde başkanın katıldığı tarafın kararı kabul edilmiş sayılır. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya bizzat iştirak etmek zorundadır. Toplantılarda vekalet ve temsil edilmek geçerli değildir.

  Yönetim Kurulu kararları karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır. Bu hususu yerine getirmeyen üyeler karardan doğacak sorumluluktan kurtulamazlar. Yönetim Kurulu üyeleri kendi şahıslarını ilgilendiren konuların görüşülmesine ve oylamasına katılamazlar. Yazılı muhalefet de bulunan üyeler gerekçelerini yazmak zorundadırlar.

  Toplantılara mazeretleri nedeniyle katılamayan kurul üyeleri durumlarını önceden başkanlığa bildirirler.

  Yönetim Kurulu başkan ve üyeleri mazeretsiz olarak arka arkaya üç (3) defa veya bir yıl içerisinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları taktirde istifa etmiş sayılırlar.

  Federasyonu ilzam edecek imzaların ne şekilde atılacağı yönetim kurulunca karara bağlanır. Noterden imza tasdiki yapılarak ilgililere gönderilir.

  GENEL SEKRETER:

  Madde 23 - Federasyonun bünyesinde, işlerini yürürlükteki yasa, mevzuat, yönetmelik, statü ve yönetim Kurulu kararlarına göre yürütmekle görevli bir genel sekreter bulunur. Genel Sekreter yönetim Kurulu toplantılarına katılır ama oy kullanamaz.

  Giderler, yönetim kurulu başkanı veya vekili veya muhasip üye ile genel sekreterin müşterek imzaları ile yapılır. Federasyon adına yazılacak yazılarda aynı şekilde imzalanır.

  Yönetim Kurulu bazı konularda genel sekreter tek başına imza atma yetkisi verebilir.

  Genel sekreterin atanması, terfi, cezalandırılması ve işinden uzaklaştırılması da yönetim kurulunca yapılır.

  Genel sekreterin yüksek okul mezunu olması şarttır. Genel Sekreter, memur ve hizmetlilerin birinci derecede sicil amiridir.

  DENETÇİLER:

  Madde 24 -Denetleme Kurulu beş (5) asil ve beş (5) yedek olmak üzere, genel kurul üyeleri arasından iki (2) yıl süre için gizli oy ile genel kurul tarafından seçilir.

  Denetçiler, muhasebe ve denetim konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmalıdır.

  Yönetim kuruluna seçilmeye mani olan ve üyeliği düşüren haller hakkında 20 inci madde hükümleri denetçilere de uygulanır.

  DENETÇİLERİN GÖREV VE YETKİLERİ:

  Madde 25 -Denetçilerin görev ve yetkileri:

  a) Federasyon genel kurulu tarafından alınan kararların yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini araştırmak,

  b) Federasyon işlemlerinin yürürlükteki yasa, mevzuat, yönetmelik ve statü esasları içinde yürütülüp yürütülmediğini denetlemek,

  c) Federasyonun işlem, hesap ve defterlerini en az üç (3) ay da bir kez kontrol etmek,

  d) Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve her yıl genel kurul toplantısından önce hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak,

  e) Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

  Denetçiler, yukarıdaki görev ve yetkileri (a) ve (b) bentlerinde çoğunlukla ortaklaşa, diğer hususlarda tek olarak yapabilirler.

  DİSİPLİN KURULU:

  Madde 26- Genel Kurul tarafından beş (5) asil ve beş (5) yedek üye olarak seçilir. Asil üyeler aralarından bir başkan seçer. Disiplin kurulu;

  -Genel Kurul,

  -Yönetim Kurulu,

  -Denetleme Kurulu.

  tarafından verilen görevlere göre, federasyon amaçlarına aykırı hareket eden üye derneklerin ve bu derneklerin üyelerinin durumlarını inceler. Bir üyenin veya üye derneğin disiplin suçu işlediği yolunda kanaat edindiği taktirde, hakkında soruşturma yapılan gerçek kişi ise soruşturmaya ilişkin deliller bu üyenin üyesi olduğu derneğin yönetim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere federasyon yönetim kuruluna sunar.

  Hakkında disiplin soruşturması yapılan üye dernek ise söz konusu suçu belirtmek sureti ile üye derneğin yönetim kurulu başkanlığından yazılı savunma ister. Savunması istenen üye, savunma yazısının adresine tebliğ tarihinden itibaren bir (1) ay içerisinde iki (2) nüsha olarak savunmasını disiplin kuruluna verir. Üyenin savunma ve delillerini inceleyen disiplin kurulu gerekli kararını vermesi için kanaati ile birlikte dosyayı fezleke halinde federasyon yönetim kuruluna sunar.

  Yapılan inceleme sonunda ihraç edilmesi gerektiğine karar verilen üye, yönetim kurulu tarafından alınan ihraç kararı ile ihraç edilir. Bu karara karşı ihraç edilen üye itiraz ettiğini yönetim kuruluna bir (1) ay içinde yazılı olarak bildirir. İtiraz edildiği taktirde bu üye ile ilgili itiraz ilk genel kurul toplantısında genel kurula sunulur. Genel Kurulun kararı kesindir.

  Disiplin kurulunun incelemesi sonucu, üye hakkında ihraç kararı alınmayıp uyarılmasına karar verilmiş ise bu karara karşı üyenin itiraz hakkı yoktur.

  Bir genel kurul dönemi içerisinde (iki yıl), üç (3) defa uyarma cezası alan üye yönetim kurulu tarafından ihraç edilir.Bu üyenin de itiraz hakkı ve yöntemi yukarıda belirtildiği şekilde icra edilir.

  Yönetim Kuruluna seçilmeye mani olan ve üyeliği düşüren haller hakkındaki 20 inci madde hükümleri denetçilere de aynen uygulanır.

  FEDERASYONUN GELİRLERİ:

  Madde 27 - Federasyonun Gelirleri:

  a) Federasyona dahil olan derneklerin ödeyecekleri kayıt ücreti ve yıllık aidatları,

  b) Federasyon tarafından yapılacak yayınlar ile kültür, spor, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

  c) Bağış ve yardımlar,

  d) Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

  e) Federasyonun işletmekte olduğu kuruluş ve mesleki tesisler gelirleri,

  f) Federasyon tarafından yapılan organizasyonlardan elde edilen gelirler.

  FEDERASYONA GİRİŞ VE YILLIK KATILIM PAYLARI

  Madde 28 - Federasyona katılmak isteyen dernekler giriş ve yıllık katılım payı öderler.Derneklerin Federasyona giriş aidatları üye başına on milyon lira olup, yıllık katılım payları 2003-2005 dönemi için yıllık altı milyar liradır.

  FEDERASYON TÜZÜĞÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILABİLMESİ:

  Madde 29 - Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır. Tüzük değişikliği için genel kurula katılma hakkına sahip bulunan federasyon üyelerinin en az üçte ikisinin (2/3) toplantıda hazır bulunması şarttır. Bu çoğunluk ilk toplantıda sağlanamaz ise, ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. mevcudunun üçte iki (2/3) çoğunluğu ile değişiklik kararı alınabilir.

  FEDERASYONDA TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR:

  Madde 30 - Federasyonda:

  a) Üye kayıt defteri,

  b) Karar defteri,

  c) Gelen/Giden evrak defteri,

  d) Demirbaş defteri,

  e) Alındı belgesi kayıt defteri,

  f) Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri,

  g) Gelir /Gider defteri.

  Federasyonda tutulacak ve bulunması gereken yasal defterler noter tasdikli olacaktır.

  FEDERASYONUN FESHİ VE TASFİYE:

  Madde 31 - Federasyonun feshine, kayıtlı üye derneklerden seçilen delegelerin üçte ikisinin (2/3) çoğunluğu ile genel kurul karar verebilir. Genel kurulun birinci toplantısında genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin üçte iki (2/3) çoğunluğu sağlanamamış ise, genel kurul ikinci toplantıya çağrılır.Bu ikinci toplantıda iştirak edenlerin sayısı,Yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmamak üzere fesih konusu görüşülebilir.

  Ancak, bu taktirde üçte iki (2/3) oranında toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınır.

  Federasyon yasada yazılı hallerin tahakkuku halinde mahkeme tarafından ve ayrıca organlarını teşekkül edemeyip acze düştüğünde mülki amirlik tarafından feshedilir.

  Federasyonun feshi yönetim kurulu tarafından en geç on (10) gün içerisinde bir yazı ile mülki amirliğe bildirilir. Federasyonun feshi halinde mal varlığı genel kurulun vereceği karar ile belirlenir.

  TASFİYE:

  Madde 32 - Feshine karar verilen federasyonun tasfiye işlemlerini yürütmek üzere, federasyonca delegeler arasından ya da federasyon yönetim kurulunca delegeler arasından üç (3) kişilik bir tasfiye heyeti seçilir. Bu heyet tasfiye işlemlerini yürütür ve neticelendirir.

  Federasyon malları ile ilgili 32 inci madde de belirtilen hükümler burada da geçerlidir.

  DİĞER HÜKÜMLER :

  Madde 33 - Siyaset Yasağı:

  Federasyon hiç bir şekilde siyaset ile uğraşmaz. Herhangi bir üyenin yetkili kurulların bilgisi dışında katıldığı, 2908 sayılı dernekler Kanununa göre yasak faaliyetler yalnız o üyenin kendisini ilgilendirir. Federasyonu hiç bir şekilde ilzam etmez.

  Böyle bir durumu haber alan her ilgili durumu yönetim kuruluna bildirmeye, yönetim kurulu da o üyenin üyeliğine son vermeye hem görevli, hem de yetkilidir.

  Ancak gerek federasyon organlarında yer alan ve gerekse diğer üyelerin yapacakları kişisel faaliyetler bu madde kapsamında siyaset yasağı olarak algılanamaz ve değerlendirilemez.

  Madde 34 - Tüzükte hüküm bulunmaması halinde Dernekler Kanunu ile Medeni Kanun ve bu kanunlara dayanılarak çıkarılan yönetmelik hükümleri uygulanır.

  Madde 35 - Federasyon bu tüzük ve kuruluş bildirgesinin mahalli mülki amirliğe verilmesiyle tüzel kişilik kazanır.

  Madde 36- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN KİMLİK VE ADRESLERİ

  Adı soyadı D.Tarihi Tabiyeti Mesleği Adresi

  1- Yüksel Tavşan 1954 TC. Komisyoncu 3.Cadde 10/3 B.evler/ANK.

  2- Refik Canatan 1937 TC Komisyoncu Kültür Mah.

  Atatürk Cad. Kınoğlu Apt. Kat 3 No:4 MERSİN

  3-Burhan Er 1957 TC Komisyoncu Kanarya Mah.

  Tavuskuşu cad. No:60 Küçükçekmece/İSTANBUL

  4-Şeref Gündoğdu 1950 TC Komisyoncu Küçükbalıklı Balıklı cad. No:2 Osmangazi/BURSA

  5- İzzet Aslan 1952 TC Komisyoncu Mehmet Buyruk

  Caddesi, Özen apt. Kat.4 D 18 MALATYA

  6-H.İbrahim Gürbüz 1965 TC Komisyoncu Fatih Mah. Dağsaray Sok. No:9 KONYA

  7-Hayri Sucu 1962 TC Komisyoncu

  23 Nisan Mah. 34. sokak Fırat Apt. D.7 GAZİANTEP

  8-Ali İhsan Çiloğlu 1938 TC Komisyoncu Dumlupınar mah.

  İzmirli cad. Çiloğlu Apt. No:22 AFYON

  9-Yavuz Yılmaz 1945 TC Komisyoncu Ulugazi Mah. İstiklal cad.57/21 SAMSUN

  10-Selahattin Yılmaz 1943 TC Komisyoncu Çağlayan Mah.59.Sokak Efeler sitesi A blok 10/23 ANTALYA

  11-Mevlüt Yılmaz 1951 TC Komisyoncu Çamlı sok. Yener ap. 16/10 Suadiye/İSTANBUL

  12-İlhan Düzenli 1964 TC Komisyoncu Peker Mah. Yarhasanlar cad.8/9 MANİSA

  13-Zekai Kolcu 1954 TC Komisyoncu Hızırbey Mah.Kayalık çıkmazı No:62 Kat:4 TRABZON

  14-Mustafa Yücel 1955 TC Komisyoncu Osman Kavuncu

  Cad. Osman Kavuncu Mah. Atılgan Sok 2/10 KAYSERİ

  15-M.Ali Akdoğan 1968 TC Komisyoncu Cedit Mah. Topçular yolu Hilal Sok. No:19 İZMİT

  Yönetim Kurulu Üyelerinin temsil ettikleri Derneklerin listesi

  1-Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Toptancı Hal –ANKARA

  2-Mersin Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Toptancı Hal- MERSİN

  3-İstanbul Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği BAYRAMPAŞA/İST

  3-Bursa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği-Toptancı Hal- BURSA

  5-Malatya Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Toptancı Hal- MALATYA

  6-Konya Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği- Toptancı Hal- KONYA

  7-Gaziantep Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği.Toptancı Hal- GAZİANTEP

  8-Afyon Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği- Toptancı Hal- AFYON

  9-Samsun Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği- Toptancı Hal- SAMSUN

  10-Antalya Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği- Toptancı Hal- ANTALYA

  11-Anadolu Yakası Sebze ve Meyve Komisyoncuları ve İşadamları Derneği- KADIKÖY/İST.

  12-Manisa Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği- Toptancı Hal-MANİSA

  13-Trabzon Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği- Toptancı Hal- TRABZON

  14-Kayseri Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği-Toptancı Hal-KAYSERİ

  15-İzmit Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Toptancı Hal-İZMİT

  YÖNETİM KURULU

  G Ö R E V İ ADI VE SOYADI İ M Z A

  Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Tavşan

  Yönetim Kurulu Başkan Vekili Burhan Er

  Yönetim Kurulu Başkan Vekili Refik Canatan

  Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şeref Gündoğdu

  Yönetim Kurulu Başkan Vekili İzzet Aslan

  Yönetim Kurulu Muhasip Üye Halil İbrahim Gürbüz

  Yönetim Kurulu Muhasip Üye Hayri Sucu

  Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Çiloğlu

  Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Yılmaz

  Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Yılmaz

  Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Yılmaz

  Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Düzenli

  Yönetim Kurulu Üyesi Zekai Kolcu

  Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yücel

  Yönetim Kurulu Üyesi M.Ali Akdoğan
Tüsemkom

Dükkan Ajans