AB Mevzuat

 • AVRUPA HALLERİ İNCELENİYOR

  Toptancı Hal yasasının AB'ye uyumlu olarak yeniden düzenlenmesi çalışmaları kapsamında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Doç.Dr. Adem Şahin başkanlığında bir heyet Münih toptancı halinde incelemelerde bulunacak. Heyette Federasyonumuzu temsilen Başkan Yüksel Tavşan ile Genel Sekreter Aziz Oral da katılacak. Bakanlıkça belirlenen listede ATO'yu temsilen Celal Demirer, İTO'yu temsilen Federasyonumuz Yönetim Kurulu Üyesi ve Aymeskiad Başkanı Mevlüt Yılmaz ile ATSO'yu temsilen Federasyonumuz üyesi ve Antalya Dernek Başkanı Mithat Yılmaz da katılıyorlar. Münih halinde yapılacak incelemelerden sonra Yasa değişikliği çalışmalarının hızlanması bekleniyor.

  08.06.2005 Tüsemkom


  AB KOMİSYON YÖNETMELİĞİ

  Taze meyve ve sebzelere uygulanabilir pazarlama standartlarına uygunluk denetimlerine ilişkin 12 Haziran 2001 tarih ve

  1148/2001 (AT) sayılı Komisyon Yönetmeliği

   

   

  Madde 1

   

  Üye Devletler, işbu yönetmelik uyarınca, pazarlamanın tüm aşamalarında, 2200/96 sayılı yönetmeliğin 7,8 ve 9. maddelerinde belirtilen pazarlama standartlarına uygunluğa ilişkin kontrolleri yürütür.

   

  Madde 2

   

  Yetkili kuruluşlar

   

  1.      Her bir Üye Devlet, bu yönetmeliğin kapsadığı alanlarda koordinasyonu ve teması sağlamaktan sorumlu, bundan sonra “koordinasyon birimi” olarak anılacak olan tek bir yetkili makam görevlendirecektir.

   

  2.      Üye Devletler,

   

  -         1. paragrafın uygulanması sırasında görevlendirdikleri koordinasyon biriminin adı, posta ve elektronik posta adresi,

  -         2200/96 sayılı yönetmeliğin 7. maddesinin 3. altparagrafının uygulanması sırasında atadıkları ve bundan sonra “denetim kuruluşları” olarak anılacak olan denetim kuruluşlarının adını, posta ve elektronik posta adreslerini,

  -         denetim kuruluşlarının görevlendirildikleri faaliyet alanının ayrı ayrı kesin bir tanımını Komisyon’a bildirecektir.

   

  3.      Koordinasyon birimi, 1. paragrafa göre atanmış olan denetim kuruluşu ya da kuruluşlarından biri ya da herhangi başka bir kuruluş olabilir.

   

  4.       Komisyon Üye Devletler tarafından atanan koordinasyon birimlerinin listesini Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi C Serisi’nde yayınlayacaktır.

   

  Madde 3

   

  Tacir veritabanı

   

  1.      Üye Devletler, işbu madde tarafından tanımlanan koşullar altında, meyve ve sebzelerin (2200/96 sayılı yönetmeliğin 2. maddesinin uygulanması sırasında meyve ve sebzeler için standartlar belirlenmiştir) pazarlamasında yer alan olan tacirleri listeleyen bir tacir veritabanı oluşturacaktır.

   

  ‘Tacir’ ile, pazarlama standartlarına tabi taze meyve ve sebzeleri, sergilenmesi ya da satışa sunulması, kendi hesabına ya da Topluluk sınırları içinde 3. bir taraf adına satışı ya da başka herhangi bir yolla pazarlanması ve/veya 3. ülkelere ihraç edilmesi amacıyla elinde bulunduran gerçek veya tüzel kişiler kastedilmektedir.

   

  Üye Devletler, aşağıda özellikleri belirtilen tacirlerin hangi koşullar altında veritabanına dahil edilip edilmeyeceğini belirler:

  -         faaliyetleri 2200/96 sayılı yönetmeliğin 3. maddesine göre pazarlama standartlarına uyma yükümlülüğünden muaf olan tacirler

  -         meyve ve sebze sektöründeki faaliyetleri, malların taşınması ya da perakende aşamasında küçük miktarların satışı ile sınırlı olan gerçek ya da tüzel kişiler

   

  2.      Veritabanının çok sayıda farklı unsurdan oluşması durumunda, koordinasyon birimi, veritabanının, unsurlarının ve güncellenmesinin bir örnek olmasını sağlayacaktır. Güncelleme, özellikle denetim kuruluşları tarafından, pazarlamanın tüm aşamalarında yürütülen denetimler sırasında toplanan bilgiler kullanılarak yapılmaktadır.

   

  3.      Bu veritabanı, her bir tacir için, kayıt numarası, ad, adres, bu yönetmeliğin 14. maddesinde anılan kategorilerden birinde sınıflandırılması iççin gerekli olan bilgiler, özellikle pazarlama zincirindeki pozisyonu, firmanın önemine ilişkin bilgiler, her bir tacir için bir önceki denetimde elde edilen bulgular ve denetimler bakımından gerekli olan diğer her türlü bilgiyi içerecektir.

   

  4.      Tacirler, Üye Devletler tarafından veritabanının oluşturulması ve güncellenmesi için gerekli görülen her türlü bilgiyi sağlayacaktır. Üye Devletler, kendi sınırları içinde kurulmayan ancak toprakları üzerinde ticaret yapan tacirlerin hangi koşullar altında kendi veritabanlarında listeleneceğini belirleyecektir. 

   

  Madde 4

   

  İç pazarda uygunluk denetimleri

   

  1.      Üye Devletler, tacirin elinde bulundurduğu ürünlerin pazarlama standartlarına uygunluğunun pazarlamanın tüm aşamalarında örnek alma yoluyla kontrolü için bir sistem oluşturacaklardır.

   

  Bu sistem kapsamında, Üye Devletler, pazarlama standartlarına uygun olmayan ürünler pazarlayan bir tacirin risk analizine dayalı olarak, Topluluk kurallarına uygunluğu sağlayacak yeterlilikte, başta tanımladıkları her bir tacir kategorisi için denetim kuruluşları tarafından denetimlerin hangi sıklıkta yapılması gerektiğini belirleyecektir. Bu risk analizi, özellikle firmaların büyüklüğü, pazarlama zincirindeki yerleri, önceki denetimlerde elde edilen bulgular ve Üye Devletler tarafından tanımlanacak diğer olası parametreleri kapsayacaktır. Özellikle üretim bölgesinde meyve ve sebzelerin hazırlanması ve paketlenmesi ile uğraşan tacirler, diğer kategorilerdeki tacirlerden daha fazla sayıda denetime tabi olacaktır. Denetimler, nakliye sırasında da yapılabilir.

   

  Denetimlerin önemli uyumsuzluklar olduğunu ortaya çıkarması durumunda, denetim kuruluşları ilgili tacirler üstündeki denetimlerini sıklaştıracaktır.

   

  2.      Tacirler, denetim kuruluşlarının denetimlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi için gerekli gördükleri tüm bilgileri sağlayacaktır.

   

  3.      Üye Devletler, sevkiyat aşamasında, sevkettikleri ve pazarlama standartlarına tabi olan meyve ve sebzeler bakımından birörnek ve yüksek uygunluk oranını garanti eden tacirlerin, her bir paketin etiketlenmesinde Ek 3’teki örneği kullanmalarına izin verebilir. Bu izin, 3 yıllık bir dönem için verilecektir ve yenilenebilir.

   

  Ayrıca, bu imkandan yararlanan tacirler;

   

  -         Üye Devlet tarafından onaylanmış bir eğitim almış olan denetim elemanlarına sahip olmalı,

  -         Üretimin hazırlanması ve paketlenmesi için uygun ekipmana sahip olmalı ve,

  -         Sevkettikleri ürünlerin uygunluk denetimini yürütmeyi üstlenmeleri ve yürütülen denetim faaliyetlere ilişkin bir kayıt tutmalıdır.

   

  Tacirlerin birörnek ve yüksek oranda uygunluğu artık garanti edememeleri ya da yukarıda anılan koşullardan birinin artık yerine getirilmemesi durumunda, Üye Devlet, her bir paketin etiketlenmesinde Ek 3’teki örneği kullanmaları için tacirlere verdiği izni geri çekecektir.

   

  4. Koordinasyon birimi, 1. paragrafta belirtilen kontrol sistemine ilişkin hükümleri, bu yönetmeliğin uygulanmasından önce Komisyon:’a bildirecektir. Bu bildirim, tanımlanmış olan farklı tacir kategorilerini ve her biri için belirlenmiş denetim sıklığını ve ayrıca, uygun olan durumlarda, 3. paragraf hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı koşulları, farklı tacirler bakımından asgari denetim oranları da dahil olmak üzere, 5(1). Madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin ayrıntılı koşulları içerecektir. Koordinasyon birimi, sözkonusu sistemde sonradan yapılan herhangi bir değişikliği derhal Komisyon’a bildirecektir.

   

  Madde 5

   

  İhracat noktasındaki uygunluk denetimleri

   

  1.      İhracat aşamasında yetkili denetim kuruluşu, uygunluk denetimi vasıtasıyla, üçüncü ülkelere ihracata yönelik ürünlerin, ancak pazarlama standartlarına uygun olmaları halinde Topluluk gümrük alanından çıkmasını sağlayacaktır.

   

  İhracatçılar, denetim kuruluşlarının denetimlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi için gerekli gördüğü tüm bilgileri sağlayacaktır.

   

  4(3). Maddede anılan hükümlerin uygulanmasına ilişkin koşullara uyan tacirler bakımından, Üye Devletler, ilgili her bir tacir kategorisine göre ve risk analizine dayalı olarak, ihracat aşamasında yetkili denetim kuruluşu tarafından yapılan uygunluk denetimlerine tabi olan gönderilecek malların ve miktarların oranını belirleyebilir. Bu oran, Topluluk kurallarına uygunluğu sağlayacak düzeyde olmalıdır. Denetimlerin önemli uyumsuzluklar olduğunu ortaya çıkarması durumunda, denetim kuruluşları, ilgili tacirlerin denetlenen gönderilecek mal miktarını artırabilir. 

   

  2.      Denetim kuruluşu, 1. paragrafta sözedilen denetim faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından pazarlama standartlarına uygun olarak değerlendirilen ihracata yönelik her bir parti mal için Ek I’de belirtildiği şekilde bir uygunluk sertifikası düzenleyecektir. İhraç edilecek malların birden fazla partiden oluşması durumunda, bu partilerin uygunluk durumu, ihraç edilecek malları oluşturan partileri açıkça listeleyen tek bir sertifikada düzenlenebilir.

   

  3.      İhracat deklarasyonu ancak;

   

  -         ürünlerin beraberinde 2. paragrafta ya da 8(2). Maddede belirtilen sertifika varsa

  -         yetkili denetim kuruluşunun, uygun yollarla, sözkonusu partilerin bu iki sertifikadan birinin düzenlenmesine tabi olduğunu bildirmesi halinde yetkili gümrük makamları tarafından kabul edilebilir.

   

  Madde 6

   

  İthalat noktasındaki uygunluk denetimleri

   

  1.      Üçüncü ülkelerden gelen ürünler, serbest dolaşım bildiriminden önce, pazarlama standartlarına uygunluk bakımından denetlenecektir.

   

  İthalatçılar, denetim kuruluşlarının bu maddenin 2. paragrafında ve 7(5).maddede sözedilen denetimlerin düzenlenmesi ve yürütülmesi için gerekli gördüğü tüm bilgileri sağlayacaktır.

   

  2.      Madde 7 hükümlerine rağmen, ithalat noktasındaki resmi denetim kuruluşu, ithal edilmiş her bir parti mal için uygunluk denetimi yapacak ve sözkonusu ürünlerin gerekli standartlara uygun olması durumunda Ek I’de belirtildiği gibi bir uygunluk sertifikası düzenleyecektir. İthal edilen malların birden fazla partiden oluşması durumunda, bu partilerin uygunluk durumu, ithal edilen malları oluşturan partileri açıkça listeleyen tek bir sertifikada düzenlenebilir.

   

  3.      Gümrük makamları ancak;

   

  -         ürünlerin beraberinde 2. paragrafta ya da 8(2). Maddede belirtilen sertifika varsa

  -         yetkili denetim kuruluşunun, uygun yollarla, sözkonusu partilerin bu iki sertifikadan birinin düzenlenmesine tabi olduğunu bildirmesi halinde serbest dolaşım bildirisine izin verebilir.

   

  4.      1., 2. ve 3. paragraflarda belirtilen hususlara karşın, ithalat noktasındaki  yetkili denetim biriminin 500 kilograma eşit ya da daha hafif partilerin pazarlama standartlarına uygunlukta düşük bir risk taşıdığı yolunda bir kanaati varsa, bu partileri denetlememeyi seçebilir. Yetkili denetim birimi, bu amaçla, mühürlü bir deklarasyon göndererek ya da başka bir yolla geçiş izni işlemlerini yürütebileceğini gümrük makamına bildirecektir. 

   

  Madde 7

   

  Topluluğa ithalattan önce üçüncü ülkeler tarafından yapılan denetimlerin onaylanması

   

  1.      Üçüncü bir ülkenin talebi üzerine, Komisyon, 2200/96 sayılı yönetmeliğin 46. maddesindeki prosedüre uygun olarak, Topluluğa ithalattan önce sözkonusu üçüncü ülke tarafından yapılan denetimleri onaylayabilir. 

   

  2.      1. paragrafta sözedilen onay, bu talepte bulunan ve kendi ülkesindeki standartlar Topluluğa ihraç edilecek ürünler bakımından Topluluk standartları ya da bunlara eşdeğer standartlara karşılık gelen üçüncü ülkeye verilebilir.

   

  Bu onay, sözkonusu üçüncü ülkede 1. paragrafta sözedilen denetim işlemlerinin hangi resmi makamın sorumluluğu altında yürütüleceğini belirler. Bu makam Toplulukla temas kurulmasından sorumlu olacaktır. Bu onay, ayrıca, düzenli denetimleri yürütmekle görevli ve bundan böyle “üçüncü ülke denetim kuruluşu” olarak anılacak denetim kuruluşlarını belirler.

   

  Bu onay, ancak sözkonusu üçüncü ülke menşeli ürünlere uygulanabilir ve belirli ürünlerle sınırlandırılabilir.

   

  1. paragrafta sözedilen onayın amaçları bakımından, Komisyon, meyve ve sebze sektöründe, sözkonusu ülkede yürütülen denetim işlemlerinin bu maddeye uygun olup olmadığını denetlemek için yerinde kontroller yapmak ve uygun olan durumlarda sözkonusu üçüncü ülke tarafından Topluluğa ihraç edilen ürünlerin standartlara uygunluk düzeyini artırmak için tavsiyelerde bulunmak üzere, 2200/96 sayılı yönetmeliğin 40. maddesi kapsamında oluşturulmuş özel teftiş kurulları kullanabilir.

   

  3.      Üçüncü ülke denetim kuruluşları, 9(1). Maddede belirtilen ya da bunlara eşdeğer metotlara göre denetimleri yürütmek üzere gerekli personel, ekipman ve tesisleri hazırlayan ve tatmin edici garantiler veren resmi kuruluşlar ya da 2. paragrafta sözedilen makam tarafından resmen tanınmış kuruluşlar olmalıdır.

   

  Üçüncü ülke denetim kuruluşları, Topluluk gümrük alanına girişinden önce denetlenmiş her bir parti mal için, Ek I’de gösterilen şekilde bir uygunluk sertifikası ya da Komisyon ile üçüncü ülke arasında üzerinde anlaşılmış başka bir belge hazırlayacaktır. İthal edilen malların birden fazla partiden oluşması durumunda, bu partilerin uygunluk durumu, ithal edilen malları oluşturan partileri açıkça listeleyen tek bir sertifikada düzenlenebilir.

   

  Bu paragrafın 2. altparagrafında belirtilen sertifikaların üzerinde düzenlendiği standart formlar, 1. paragrafta sözedilen onay çerçevesinde oluşturulacaktır.

   

  Sertifikanın üzerinde “orijinal” ibaresi bulunacaktır. Ek kopyalar gerektiğinde, üzerine “kopya” olarak damgalanacaktır. Topluluktaki yetkili makamlar sadece sertifikanın orijinalini kabul edecektir.

   

  Form 210x297 mm ebadında olacaktır; formun boyunda +8 ya da –5mmlik bir tolerans tanınabilir. Kullanılan kağıt beyaz olacak, mekanik kağıt hamuru içermeyecek, boyutu yazıma uygun olacak ve 40 gr/m2’den hafif olmayacaktır.

   

  Formlar Topluluğun resmi dillerinden birinde doldurulacak ve basılacaktır.

   

  Formlar mekanografik olarak ya da benzer bir işlemle doldurulacaktır.

   

  Yazılanlar silinmemeli ya da taşacak şekilde yazılmamalıdır. Herhangi bir tahrif, yanlış kısımların üstüne çarpı atılarak ve eğer uygunsa gerekli bölümler eklenerek yapılacaktır. Bu tür değişiklikler, değişikliği yapan kişi tarafından paraflanacak ve formu düzenleyen makamlarca onaylanacaktır.

   

  Basılsın ya da basılmasın, her bir sertifika tanımlanabileceği bir seri numarası taşıyacak ve düzenleyen makam tarafından damgalanacak ve bunu yapmaya yetkili kişi ya da kişilerce imzalanacaktır.

   

  Sertifikayı düzenleyen makam, düzenlediği her bir sertifikanın bir kopyasını alıkoyacaktır.

   

  4.      Komisyon, önemli sayıda parti ve/veya miktardaki malların üçüncü ülke denetim kuruluşları tarafından düzenlenen uygunluk sertifikalarındaki bilgilere uymadığını ya da 5a paragrafında belirtilen sonraki (a posteriori) denetim taleplerine tatminkar olmayan bir yanıt verildiğini tespit ederse, onayı askıya alabilir.

   

  5.      Üye Devletler, mevcut Maddede belirtilen koşullar kapsamında ithal edilen ürünler üzerinde, her bir üçüncü ülke bakımından bu koşullar altında ithal edilen ürünlerin önemli bir oranı üzerinde uygunluk denetimleri yaparak,  ithalat noktasında standartlara uygunluk denetimleri yapacaktır. Bu oran, üçüncü ülke denetim kuruluşlarının Topluluk kurallarına uymasını sağlayacak yeterlilikte olmalıdır. Üye Devletler, 9(1). Maddede belirtilen önlemlerin, sözkonusu partilerin pazarlama standartlarına uygun olmaması durumunda, denetlenen partilere uygulanmasını temin edecektir.

   

  Denetimlerin önemli uyumsuzluklar olduğunu ortaya çıkarması durumunda, Üye Devletler bu durumu derhal Komisyon’a bildirecek ve denetim kuruluşları işbu Madde hükümlerine göre denetlenen malların ve miktarların oranını artıracaktır.

   

  5a. Sertifikanın 3. paragrafın 2. altparagrafında belirtildiği şekilde gerçekliği ya da sertifikada yer alan bilgilerin doğruluğu hakkında şüpheler varsa, sonradan (a posteriori) bir denetim yapılacaktır. 

   

  Topluluk’taki yetkili makam, eğer uygunsa soruşturmanın nedenlerini ve edinilen bilgileri vererek ve sertifikanın gerçek olmadığını ya da sertifikada yer alan detayların doğru olmadığını belirterek, sertifikayı ya da kopyasını 2. paragrafın 2. altparagrafında belirtilen üçüncü ülkedeki resmi muhatabına geri gönderebilir. Sonraki (a posteriori) denetim talepleri mümkün olduğunca çabuk her bir talebin sonuçlarıyla birlikte Komisyon’un dikkatine sunulacaktır.

   

  Sonradan (a posteriori) denetim yapılması için bir talep olduğunda, ilgili ürünlerin ithalatçısı, yetkili denetim kuruluşlarının 6. Maddede belirtilen bir uygunluk denetimi yapmasını isteyebilir.

   

  6.      Koordinasyon birimi, yılın her bir çeyreğinde ve en geç bunu izleyen çeyreğin sonuna kadar olmak üzere, her bir üçüncü ülke ve ürün bakımından, 1. paragrafa göre ithal edilen toplam miktarları ve partilerin sayısını; 5. paragrafta belirtildiği gibi uygunluk denetimi yapılmış partilerin sayısını ve miktarları ve denetim kuruluşu tarafından, bu partilerden üçüncü ülke denetim kuruluşları tarafından düzenlenen uygunluk sertifikalarındaki verilere uygun olmadıkları tespit edilenleri, her bir partideki uygun olmayan miktarı ve bu sonuca varmaya neden olan kusuru belirterek Komisyon’a bildirecektir.

   

  7.      Gümrük makamları, mevcut Maddenin hükümlerinin uygulanması için gerekli olan tüm bilgileri koordinasyon birimi ve/veya denetim kuruluşlarına verecektir.

   

  8.      İşbu Maddenin uygulanması, Topluluk ile ilgili her bir üçüncü ülke arasında idari işbirliği için bir prosedür oluşturulmasına tabi olacaktır.

   

  Bu amaçla, üçüncü ülkeler denetim işlemleri ile ilgili tüm bilgileri, özellikle denetim kuruluşları tarafından kullanılan damga örneğini ve uygunsa, bu tür bilgilerde meydana gelen değişiklikleri gecikmeksizin Komisyon’a bildirecektir.

   

  Komisyon, bu bilgiyi ve sonraki değişiklikleri, gümrük makamlarını  ve bununla ilgili diğer yetkili makamlarını haberdar edecek Üye Devletlerdeki koordinasyon birimlerine bildirecektir.

   

  İdari işbirliği oluşturulduğunda ve bunu takiben, ilgili bir üçüncü ülke tarafından bu idari işbirliği çerçevesinde ve ayrıca resmi muhatapların ve denetim kuruluşlarının adı ve adresleri bakımından iletilen bilgilerde önemli bir değişiklik olduğunda, Komisyon, Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi C Serisi’nde bir ilan yayınlayacaktır.

   

  Madde 8

   

  İşlemeye yönelik ürünler

   

  1.      Bu yönetmeliğin uygulanması bakımından, işlemeye yönelik ürünler, başlangıçtaki taze ürününkinden farklı CN kodları altında sınıflandırılan işlenmiş ürünler haline geldikleri işleme tesislerine gönderilen,  pazarlama standartlarına tabi taze meyve ve sebzelerdir.

   

  2.      Yetkili denetim kuruluşları, üçüncü ülkelere ihracat yönelik ürünler ile Topluluğa ithal edilen ürünler için, bu tür ürünlerin işlemeye yönelik olduğu ve bu sebeple 2200/96 sayılı yönetmeliğin 3(3)(a). Maddesine göre pazarlama standartlara uygunluğa tabi olmadığı durumlarda Ek II’de belirtildiği gibi işleme sertifikaları düzenler. Denetim kuruluşları, 3ç paragrafta belirtilen özel etiketleme hükümlerine uyulmasını sağlayacaktır.

   

  3.      İthalat bakımından, yetkili denetim kuruluşu, 2. paragrafta sözedilen bir sertifikanın düzenlenmesinden sonra, sertifikanın bir kopyasını ve işleme faaliyetleri bakımından olası bir denetim işlemi için sonradan gerekli olan herhangi bir bilgiyi, işleme faaliyetinin gerçekleştiği Üye Devlet’teki koordinasyon birimine derhal gönderecektir. İşlemeden sonra, işleme şirketi, ürünlerin gerçekten işlendiğini teminen, sertifikayı yetkili denetim kuruluşuna geri gönderecektir.

   

  4.      İşlemeye yönelik ürünlerin paketlenmesi, paketin “işlemeye yönelik ürün” ya da aynı anlamda bir ifade ile açıkça işaretlenmesi ile yapılmalıdır. Büyük partiler halinde taşınan ve doğrudan nakliye araçlarına yüklenen ürünler bakımından bu ibare, ürünlere eşlik eden bir belgede belirtilecek ya da nakliye araçlarının içinde açıkça görülebilir bir şekilde yerleştirilmiş bir ilanda gösterilecektir.

   

  5.      Üye Devletler, taze ürün piyasasına yönelik ürünlerin işlemeye yönelik ürünler olarak üretim bölgesi dışına gönderilmesini önlemek için, özellikle ilgili diğer Üye Devletle işbirliği yapmaya ilişkin önlemler olmak üzere, gerekli gördükleri tüm önlemleri alacaktır.

   

  Madde 9

   

  Denetim yöntemi

   

  1.      Bu yönetmelikle getirilen uygunluk denetimleri, nihai tüketiciye perakende satış noktasındakiler hariç olmak üzere, bu yönetmelikte aksi belirtilmedikçe, Ek IV’teki yöntemlere uygun olarak yürütülecektir.

   

  Üye Devletler, nihai tüketiciye perakende satış noktasındaki uygunluk denetimleri için spesifik düzenlemeler yapacaktır.

   

  2.      Müfettişlerin malların pazarlama standartlarına uygun olduğunu tespit etmeleri durumunda, denetim kuruluşu Ek I’deki gibi bir uygunluk sertifikası düzenleyebilir. Bu sertifika ithalat ya da ihracat noktasında düzenlenebilir.

   

  3.      Denetim kuruluşu, malların standartlara uygun olmaması durumunda, tacir ve onun temsilcilerinin dikkatine olmak üzere, bir uygun-olmama belgesi düzenleyecektir. Uygun-olmama belgesi düzenlenen ürünler, bu belgeyi düzenleyen denetim kuruluşunu izni olmadan bulundukları yerden taşınamazlar. Bu izin, denetim kuruluşu tarafından belirlenen koşullara uymaya tabi olacaktır.

   

  Tacirler, malların tamamını ya da bir kısmını standartlara uygun hale getirmeye karar verebilir. Standartlara uygun hale getirilen mallar, yetkili denetim kuruluşu, uygun olan tüm araçları kullanarak sözkonusu malların gerçekten standartlara uygun hale geldiğini teyit etmeden pazarlanamazlar. Denetim kuruluşu, uygun olduğu takdirde, bir kısmı ya da bazı partileri için, ancak mallar standartlara uygun hale getirildiğinde Ek I’deki gibi bir uygunluk sertifikası düzenleyebilir.

   

  Madde 10

   

  Nihai hükümler

   

  1.      Sınırları dahilinde, bir başka Üye Devlet’ten gelen malların, paketleme esnasında tespit edilebilecek olan (ama edilmeyen) kusurlar ya da uyumsuzluklar nedeniyle standartlara uygun olmadığı tespit edilen bir Üye Devletin denetim kuruluşları, dağıtım merkezleri de dahil olmak üzere toptan pazarlama aşamasına kadar tespit edilen bu tür uyumsuzluk durumlarını, ilgili olması muhtemel diğer Üye Devletin makamlarına derhal bildirecektir.

   

  2.      Üçüncü bir ülkeden ithalatta, malların standartlara uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda, ilgili Üye Devletin koordinasyon birimi, durumu derhal Komisyon’a ve sonradan bu bilgiyi gerektiğinde topraklarında dağıtacak olan ilgili olması muhtemel diğer Üye Devletler’in koordinasyon birimlerine bildirecektir. Komisyon, Komisyon tarafından belirtilen elektronik sistem aracılığıyla bilgilendirilecektir.

   

  3.      Bu yönetmeliğin uygulanması bakımından, pazarlama standartları kabul edilen ürünler için, faturalar ve eşlik edici belgeler, kalite sınıfı, ürünün menşe ülkesi ve uygun olan durumlarda, ürünün işlemeye yönelik olduğu bilgisini gösterecektir. Bu gereklilik nihai tüketiciye perakende satışta uygulanmaz.

   

  Madde 11

   

  1.      2251/92 (AET) sayılı yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

   

  2.      2251/92 sayılı yönetmeliğin 6. maddesi kapsamında, malların gönderilmesi sırasında malların denetiminden muaf tutulan tacirler, 31 Aralık 2002 tarihine kadar, Ek III’te belirtilen etiket yapıştırılmış paketleri kullanabilir.

   

  3.      2251/92 sayılığı yönetmeliğin 3(9). Maddesine göre düzenlenmiş kontrol sertifikaları, sözkonusu sertifikanın 12. kutucuğundaki geçerlilik süresinin bitimine kadar geçerlidir. 2251/92 sayılı yönetmeliğin 10. maddesine göre düzenlenmiş işleme sertifikaları 31 Ocak 2002’ye kadar geçerlidir.

   

  Madde 12

   

  Bu yönetmelik Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi’nde yayınlanışını takip eden 7. günde yürürlüğe girer.

   

  Bu yönetmelik 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren uygulanacaktır.

   

  Bu yönetmelik bütünüyle bağlayıcıdır ve tüm Üye Devletler’de doğrudan uygulanabilir.

   

  20 MARTTA PANELİMİZ VAR
  Federasyonumuz FRESHANTALYA Fuarı etkinlikleri çerçevesinde 20 Mart 2009 Cuma günü saat 10.30 da Dedeman otelinde bir panel düzenleyecektir. Antalya Ticaret Borsası, TZOB ve Federasyonumuzun işbirliği ve Ziraat Ajansının katkıları ile yapılacak Paneli A.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesiİktisat Bölüm BaşkanıProf. Dr. Ali Koç yönetecek. Panelde; Ankara Üniversitesi Tarım Ekonomisi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Mevhibe Albayrak,Antalya Tarım İl Müdürü Bedrullan Erçin,Antalya Ziraat Odası Başkanı Halil Ordu,4.Tüsemkom Başkan vekili ve Kadıköy Sebze Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Mevlüt Yılmaz,Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan Panelist olarak görev alacaklardır. Protokolde, a. Ali Çandır Yönetim Kurulu Başkanı Antalya Ticaret Borsası b. Bedrullah Erçin Tarım İl Müdürü c. Yüksel Tavşan Federasyon Başkanı Türkiye Sebze ve Meyve Komisyoncuları Federasyonu d. İbrahim Yetkin Türkiye Ziraatçılar Derneği Başkanı e. Alaaddin Yüksel Antalya Valisi konuşacaklardır. Tüm meslektaşlarımızın ve konulara ilgi duyanlar panelimize davetlidir. TÜSEMKOM. 27.02.2009

Tüsemkom

Dükkan Ajans